Aviso Legal

VETERINARIO
DE POIO

AVISO LEGAL

Aviso legal e condicións xerais do uso do sitio web. Esta páxina web é un espazo comprometido cos dereitos dos seus usuarios.

I. INFORMACIÓN XERAL

Estás nun espazo comprometido cos dereitos dos seus usuarios e por esa razón, terás a máxima transparencia e rigor sobre todo o que necesitas saber sobre esta web.

Esta web cumpre rigurosamente coa Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD). Cumpre tamén co Reglamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas (RGPD), así como a Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSICE o LSSI).

Os servizos e/ou produtos están dispoñibles so para as personas xurídicas e as personas que teñan 16 anos.

II. IDENTIFICADOR DO RESPONSABLE DA WEB

III. ¿PREOCÚPANTE OS TEUS DATOS PERSOAIS?

IV. COMPROMISOS E OBLIGACIÓNS DOS USUARIOS

O usuario manténse informado, e acepta, que o acceso á presente web non supón, en modo algún, o inicio dunha relación comercial con Veterinario de Poio SL. Desta forma, o usuario comprométese a utilizar o sitio web, os seus servizos e contidos sen contravir a lexislación vixente, a boa fe e a orde pública.

Queda prohibido o uso da web, con fins ilícitos ou lesivos, ou que, de calquer xeito, poidan causar perxuizo ou impedir o normal funcionamento do sitio web. Respeto dos contidos desta web, prohíbese: 

O usuario comprométese

Na utilización da web www.veterinariodepoio.com o usuario  comprométese a non llevar a cabo ningunha conducta que puidera danar a imaxe, os intereses e os dereitos de Veterinario de Poio ou de terceiros ou que puidera danar, inutilizar ou sobrecargar o portal https://www.veterinariodepoio.com ou que impedira, de calquer xeito, a normal utilización da web.

No entanto, o usuario debe ser consciente de cas medidas de seguridade dos sistemas informáticos en Internet non son enteramente fiables y que, polo tanto www.veterinariodepoio.com non pode garantizar a inexistencia de malware ou outros elementos que poidan producir alteraciones nos sistemas informáticos (software e hardware) do usuario ou nos seus documentos electrónicos e ficheiros contidos nos mesmos ainda que se poñan todos os medios necesarios e as medidas de seguridade oportunas para evitar a presenza destos elementos daniños.

V. ANUNCIOS PATROCINADOS, ENLACES DE AFILIADOS E PUBLICIDADE

Esta web ofrece aos usuarios contidos patrocinados, anuncios e/ou enlaces de afiliados.

Os clientes non son e non se converten, en virtud da participación desta web no Programa de Afiliados, é dicir en clientes do Veterinario de Poio.

Todos os prezos, condicións de venta, normas, políticas e procedimentos operativos relativos aos pedidos dos clientes, o servizo de atención ao cliente e as ventas de produtos que se recollen no Sitio Web de veterinariodepoio.com serán igualmente de aplicación aos clientes da Clínica Veterinaria de Poio  puidendo ser modificados en calquer momento.

Páxina web afiliada

Como páxina web afiliada dalgúns dos nosos proveedores, non xestionamos pedidos nin incidencias relativas ás compras que se realicen dende a nosa web utilizando o noso enlace de afiliados, tampouco xestionamos contactos.

A información que saia nestes enlaces de afiliados ou os anuncios insertados, son facilitados polos propios fundadores dos Afiliados, polo que Veterinario de Poio non se fai responsábel de posibles inexactitudes ou erros que puideran conter os anuncios, nin garante en modo algún a experiencia, integridade ou responsabilidade dos clientes dos afiliados ou a calidade dos seus produtos.

Os anuncios manteranse publicados no portal ata que sexan eliminados ou suspendidos por parte dos proveedores ou de Veterinario de Poio, que non será responsable de que, unha vez dados de baixa nas súas bases de datos, os anuncios continúen sendo indexados en buscadores alleos a este portal.

Calquer relación contractual ou extracontractual que o usuario formalice cos anunciantes, fundadores dos proveedores ou terceiras persoas contactadas a través deste portal  compréndense realizados única e exclusivamente entre o usuario e o anunciante e/ou unha terceira persoa. O usuario sabe e acepta que www.veterinariodepoio.com únicamente actúa como enlace do medio publicitario e que polo tanto non ten ningún tipo de responsabilidad sobre os danos ou perxuizos de calquer natureza ocasionados con motivo das súas negociacións, conversacións e/ou relacións contractuais ou extracontractuais cos anunciantes ou terceiras persoas físicas ou xurídicas contactadas a través de este portal.

VI. MEDIDAS DE SEGURIDADE

Os datos persoais comunicados polo usuario a Veterinario de Poio poden ser almacenados en bases de datos automatizadas ou non, cuxa titularidade corresponde en exclusiva a Guillermo Campos Fraguas, asumindo todas as medidas preventivas: técnica, organizativa e de seguridade que garanten a confidencialidade, integridade e calidade da información contida nas mesmas, de acordo co establecido na normativa vixente en protección de datos.

A comunicación entre os usuarios e veterinariodepoio.com utiliza un canal seguro, e os datos transmitidos son cifrados grazas aos protocolos e a https, polo tanto, garanto as mellores condicións de seguridade para que a confidencialidade dos usuarios mantéñase garante.

VII. PLATAFORMA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Poño tamén a disposición dos usuarios a plataforma de resolución de litixios que facilita aa Comisión Europea e que se encuentra dispoñible no seguinte enlace: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

VIII. ENLACES EXTERNOS

As páxinas da web www.veterinariodepoio.com proporcionan enlaces a outros sitios web propios e contidos que son propiedade de terceiros.

O único obxectivo dos enlaces é proporcionar ao usuario a posibilidade de acceder a ditos enlaces.

Veterinario de Poio non se responsabiliza en ningún caso dos resultados que poidan derivarse ao usuario polo acceso a ditos enlaces.

Da misma maneira, o usuario atopará dentro deste espazo, páxinas, promocións e programas de afiliados que acceden aos hábitos de navegación dos usuarios para establecer perfiles. Esta información sempre é anónima e non se identifica ao usuario.

A información que se proporcione nestes sitios patrocinados ou enlaces de afiliados está suxeita ás políticas de privacidade que se utilicen en ditos sitios e non estará suxeita a esta política de privacidade. Polo que recomendo aos usuarios revisar detalladamente as políticas de privacidade dos enlaces do afiliado.

IX. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABLE

Veterinario de Poio non otorga ningunha garantía nin se fai responsable, en ningún caso, dos danos e perxuizos de calquer natureza que puideran traer causa de:

X. LEI APLICABLE E XURISDICCIÓN

Con carácter xeral as relaciones entre Veterinario de Poio cos usuarios dos seus servizos telemáticos, presentes nesta web atópanse sometidas á lexislación e xurisdicción españolas e aos tribunais de Pontevedra.

No caso de que calquer usuario tivese algunha dúbida acerca destas Condicións legais ou calquer comentario sobre o portal https://www.veterinariodepoio.com, por favor diríxase a info@veterinariodepoio.com

O aviso legal foi actualizado por última vez el 24/10/2023